ERA GARANCIA Realitní kancelář

POUČENÍ SPOTŘEBITELE

ve smyslu ustanovení § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen jako „Občanský zákoník“) a podle zákona č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů  v účinném znění (dále jen „ZRZ“)

Realitní zprostředkovatel GARANCIA, s.r.o.  Kolín, IČO: 45144583, se sídlem Kaprova 42/14, Praha 1 – Staré Město, 110 00, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 8242, korespondenční adresa: Karlovo náměstí 89, Kolín I, 280 02, tel.: 311 240 110, e-mail: garancia@era-reality.cz, ID datové schránky: mje7pxn (dále jen „Zprostředkovatel“)

tímto poskytuje svým klientům – zájemcům o služby realitního zprostředkování poskytované Zprostředkovatelem (dále jen „Klient“) následující

poučení:

  1. Tímto poučením Zprostředkovatel plní svou zákonnou informační povinnost vůči Klientovi, který je spotřebitelem. Spotřebitelem je přitom dle ustanovení § 419 Občanského zákoníku každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem (zde Zprostředkovatelem), nebo s ním jinak jedná.
  2. Smlouva o realitním zprostředkování:

Zprostředkovatel poskytuje služby realitního zprostředkování ve smyslu ustanovení § 2 a 3 ZRZ (dále jen „Realitní zprostředkování“), a to na základě a v rozsahu písemné smlouvy o realitním zprostředkování (dále jen jako „Smlouva o zprostředkování“). Smlouva o zprostředkování je uzavírána v souladu s ustanovením § 9 a násl. ZRZ. Práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy o realitním zprostředkování neupravená ZRZ se dále řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

Smlouva o realitním zprostředkování vždy specifikuje mimo jiné:

V případě, že Smlouva o realitním zprostředkování nemá písemnou podobu, nebo pokud neobsahuje všechny povinné náležitosti, může Klient vznést námitku její neplatnosti.

Nemovitost bude nabízena třetím osobám – zájemcům o Nemovitost za cenu sjednanou ve Smlouvě o zprostředkování.  Změnu této ceny si mohou Klient a Zprostředkovatel sjednat písemně, případně i e-mailem.

Klient prohlašuje, že byl Zprostředkovatelem upozorněn na povinnost vyplývající z ust. § 125 zák. č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), zejména na povinnost mít a novému vlastníkovi předat projektovou dokumentaci nebo pasport stavby, a ze zák.č. 406/2000 Sb. (zákon o hospodaření energií) mít vyhotovený Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) již při inzerci prodeje a tento předat novému vlastníkovi nejpozději při podpisu zprostředkované smlouvy. Pokud Zprostředkovatel neobdrží od klienta grafickou část PENB, je povinen uvést v reklamních a informačních materiálech nejhorší klasifikační třídu, tzn. G.

Zprostředkovatel poskytuje Realitní zprostředkování úplatně, za jeho služby mu dle Smlouvy o zprostředkování náleží provize (dále jen „Provize“). Nárok Zprostředkovatele na Provizi vzniká v souladu se Smlouvou o zprostředkování uzavřením zprostředkované realitní smlouvy (např. kupní smlouvy apod.).

Výše Provize bude stanovena jako konkrétní částka (paušální) nebo jako konkrétní procento ze sjednané ceny Nemovitosti, nebo ze skutečně dosažené ceny Nemovitosti, pokud se bude lišit od ceny sjednané ve Smlouvě o zprostředkování. K částce Provize bude připočtena daň z přidané hodnoty dle účinných právních předpisů, přičemž stávající sazba DPH činí 21 % z částky Provize. Tedy, Klient bude povinen uhradit Zprostředkovateli Provizi plus DPH.

Zprostředkovatel si může nárok na Provizi započíst na nárok na vydání složeného blokovacího deposita (tzv. „strhne“ si jej z rezervačního poplatku – částky složené na základě tzv. rezervační smlouvy).

Veškeré náklady Zprostředkovatele spojené s činností dle Smlouvy o zprostředkování jsou zahrnuty ve sjednané Provizi.

Pokud je sjednáno výhradní Realitní zprostředkování (tedy Zprostředkovatel je výhradně oprávněn nabízet Nemovitost), je Smlouva o zprostředkování uzavřena vždy na dobu určitou, která bude sjednána ve Smlouvě o zprostředkování, nejdéle však vždy na dobu 6 (šesti) měsíců, s možností opakovaného prodlužování (to je třeba ujednat nejdříve 30 (třicet) dnů přede dnem skončení ujednané doby trvání Smlouvy o zprostředkování.

Pokud je sjednáno nevýhradní Realitní zprostředkování, je Smlouva o zprostředkování uzavřena na dobu uvedenou ve Smlouvě o zprostředkování a výše uvedené omezení se neuplatní.

Zprostředkovatel na žádost Klienta předloží Klientovi pojistku potvrzující uzavření pojistné smlouvy, na jejímž základě je Zprostředkovatel pojištěn pro případ vzniku újmy způsobené výkonem Realitního zprostředkování splňující náležitosti ustanovení § 7 ZRZ, případně i pojistnou smlouvu makléře, který služby Realitního zprostředkování smluvně zajišťuje pro Zprostředkovatele.

Smlouva o zprostředkování je zpravidla uzavírána za fyzické přítomnosti Klienta i Zprostředkovatele.

Pokud však byla Smlouva o zprostředkování uzavřena mimo prostory obvyklé pro podnikání zprostředkovatele (viz ustanovení § 1828 odst. 2 Občanského zákoníku), má Klient právo odstoupit od Smlouvy o zprostředkování i bez udání důvodu, a to do 14 dnů od uzavření Smlouvy o zprostředkování.

Odstoupit od Smlouvy o zprostředkování je možno doručením oznámení o odstoupení Zprostředkovateli. Pro tento účel může Klient použít vzorový formulář odstoupení od Smlouvy o zprostředkování, který je uveden na stránkách https://era-reality.cz/, ale může být na žádost klienta připojen v písemné formě k tomuto poučení.

Aby byla dodržena výše uvedená lhůta 14 dnů pro odstoupení, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od Smlouvy o zprostředkování v poslední den této lhůty.

Klient dle ustanovení § 1837 Občanského zákoníku nemá právo odstoupit od Smlouvy o zprostředkování za shora uvedených podmínek, pokud se souhlasem Klienta Zprostředkovatel již fakticky zahájil Realitní zprostředkování před uplynutím 14 dnů pro odstoupení od Smlouvy o zprostředkování (např. již nafotil Nemovitost, zveřejnil její nabídku na internetu nebo jinde apod.).

V případě, že dojde mezi Klientem a Zprostředkovatelem ke vzniku sporu ze Smlouvy o zprostředkování, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Klient podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, adresa: Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, webová stránka: www.coi.cz. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů lze využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr. Kontaktním místem dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line) je Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz.

Klient má možnost obrátit se se stížností či podněty i na orgán státního dozoru, zejména na ČOI nebo na příslušný živnostenský úřad.

  1. Práva z vadného plnění:

Práva Klienta z vadného plnění Zprostředkovatele, stejně jako podmínky pro uplatňování těchto práv, se řídí ustanoveními § 1914 a násl. Občanského zákoníku (zejména viz § 1915 až 1916, jakož i 1921 až 1925 Občanského zákoníku). Zprostředkovatel plnil vadně, pokud Zprostředkovatel služby Realitního zprostředkování neposkytl v souladu se Smlouvou o zprostředkování. Klient má za podmínek stanovených právními předpisy zejména právo na zjednání nápravy (doplněním nebo opravou plnění Zprostředkovatele), na přiměřenou slevu z Provize, nebo právo odstoupit od Smlouvy o zprostředkování.

VZOROVÝ FORMULÁŘStáhnout