ERA GARANCIA Realitní kancelář

Ochrana oznamovatele

Vnitřní oznamovací systém

Realitní zprostředkovatel/Společnost GARANCIA, s. r. o. Kolín, sídlem Kaprova 42/14, Praha 1 – Staré Město, 110 00, IČ: 45144583, korespondenční adresa Karlovo náměstí 89, Kolín 1, 280 02 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 8242 (dále jen „Společnost“), v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „ZOO“) ve spojení se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřením proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML“), zavedla Vnitřní oznamovací systém Společnosti, kterým upravuje podmínky podávání a posuzování oznámení o možném protiprávním jednání podle ZOO a AML.

Vnitřní oznamovací systém představuje souhrn nástrojů a postupů sloužících k přijímání oznámení, nakládání s nimi, posuzování oznámení a zajištění ochrany totožnosti oznamovatele a dalších osob, jakož i k ochraně informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem.

Oznámení se podává podle podmínek a pravidel stanovených v AML a ZOO, přičemž oznamovateli přísluší zákonem stanovená ochrana.

Oznámení má podle ZOO obsahovat informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u Společnosti, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost. Podrobnosti stanoví AML, ZOO a Vnitřní oznamovací systém Společnosti.

Příslušná osoba a kontaktní údaje pro podání oznámení

Společnost určila následující příslušnou osobu k výkonu činnosti příslušné osoby dle § 10 ZOO: Ing. Václav Kmoch

Příslušná osoba je osobou, která v rámci Vnitřního oznamovacího systému ve Společnosti přijímá a vyřizuje oznámení.

Společnost umožňuje podání oznámení písemně, ústněa na žádost oznamovatele také osobně, a to takto:

Další informace

Oznamovatel může podat oznámení rovněž prostřednictvím externího oznamovacího systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti (viz: https://oznamovatel.justice.cz/; vyjma oznámení podle AML).  

Oznamovatel může oznámení Příslušné osobě učinit anonymně.